തൂറ്റിയ്ക്കൽ പാലാoകോണo ചാവരുകാവ് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രo

 
Welcome!

Thoottickal Palamkonam Chavarukavu Mahadevar Temple is situated 11km from Kadakkal,a small town in Kerala state of South India.